Add More Information

You are responsible for your illegal writings, it is strictly prohibited. Use English Or Marathi language to write information

आपण आपल्या बेकायदेशीर लेखन जबाबदार आहेत, ती पूर्णत: प्रतिबंधित आहे. माहिती लिहायला इंग्रजी किंवा मराठी भाषा वापरा.
About Village (गावाबद्दल माहिती)How to reach (रेल्वे , बस किंवा बोट ने कसे पोहचाल)
Social Worker, Volunteers etc. (प्रतिष्ठित व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवक किंवा स्वयंसेवी संस्था)


   add more person name & number   remove person name & number
   add more social worker name & Number   remove social worker name & Number
   add more volunteer name & Number   remove volunteer name & Number
   add more volunteer name & Number   remove volunteer name & Number


Wadi, Alli, Pakhadi Name in village. (गावातील वाडीचे, अळीचे, पाखाडीचे नाव)
   add more wadi name   remove wadi name


Grampanchayat Information (ग्रामपंचायत माहिती)

   add more grampanchayat member   remove grampanchayat member


Zilla Parishad Information (जिल्हा परिषद माहिती)
Nagarparishad Information (नगरपरिषद माहिती)
Tourist Places (पर्यटक ठिकाणे)
Temples / Buddhavihar / Church / Mosque (गावातील देऊळे, बुद्धविहार, चर्च, मशिद)
   add more temple name   remove temple name


   add more buddhavihar name   remove buddhavihar name


   add more church name   remove church name


   add more mosque name   remove mosque name


Bazaar Day & Timing (आठवडा बाजार & बाजार वेळ)

Festivals & Jatra in village (गावातील उत्सव किंवा जत्रा)
Bhajan, Dashavtar, Naman Mandal Name & Number (भजन, दशावतार, नमन, ग्रामस्थ मंडळ नाव, नंबर)


   add more bhajan mandal name   remove bhajan mandal name
   add more dashavtar mandal name   remove dashavtar mandal name
   add more naman mandal name   remove naman mandal name
   add more gramastha mandal name   remove gramastha mandal name


Anganwadi & Nursery Name (अंगणवाडी आणि बालवाडी नाव)


   add more anganwadi name   remove anganwadi name


   add more nursery name   remove nursery name


Schools (गावातील शाळा)
   add more primary school name   remove primary school name


   add more secondary school name   remove secondary school name


Colleges (गावातील महाविद्यालय)
   add more college name   remove college name


River, Dam, Well (नदी, धरण, विहीर)
   add more River name   remove River name


   add more Dam name   remove Dam name

Bank Name & Bank ATM in village (गावातील बँक आणि एटीएम)
   add more bank name   remove bank name


   add more bank atm   remove bank atm


Police Rescue Helpline number / Emergency Number in village
   add more police rescue helpline number   remove police rescue helpline number


Mahila Bachat Gat, Gruhudyog Name & Number (महिला बचत गट, गृहउद्योग नाव आणि नंबर)


   add more mahila bachat gat info   remove mahila bachat gat info
   add more mahila bachat gat info   remove mahila bachat gat info


Mobile Range, Internet or Wi-Fi (मोबाइल नेटवर्क , इंटरनेट किंवा वायरलेस फिडेलिटी (Wi-Fi) सुविधा)
Village Problems गावातील समस्या (रस्ता, शिक्षण, आरोग्य,लाईट, इतर)
Village Social Links (facebook ,twitter ,google+ ,you tube)